м.Червоноград ЗДО ясла-садок №12
 
_

Структура та органи управління закладу освіти

 

     1. Керівництво   дошкільним   навчальним   закладом  здійснює
його директор (завідуючий).

 

     2. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним
навчальним   закладом   є   педагогічна   рада.  Педагогічна  рада
створюється в усіх дошкільних навчальних  закладах  незалежно  від
підпорядкування,  типів  і  форми  власності за наявності не менше
трьох педагогічних працівників.

 

     До складу педагогічної ради дошкільного  навчального  закладу
входять директор (завідуючий),  заступники директора (завідуючого)
з  навчально-виховної  (виховної)   роботи,  вихователі-методисти,
вихователі,  старші  вихователі,  вчителі  (усіх  спеціальностей),
вчителі-дефектологи,   вчителі-логопеди,   практичні    психологи,
соціальні   педагоги,   інструктори   з   праці,   інструктори   з
фізкультури,  інструктори слухового кабінету,  музичні  керівники,
керівники гуртків,  студій,  секцій,  інших форм гурткової роботи,
медичні працівники,  інші спеціалісти. До складу педагогічної ради
дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських
комітетів,  фізичні особи,  які надають освітні  послуги  у  сфері
дошкільної освіти за наявності ліцензії.

 

     На засідання   педагогічної   ради   можуть   бути  запрошені
представники  громадських  організацій,   педагогічні   працівники
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  батьки або особи,  які їх
замінюють.  Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають
право дорадчого голосу.

 

     Головою педагогічної  ради  дошкільного навчального закладу є
його директор  (завідуючий).  Педагогічна  рада  обирає  зі  свого
складу секретаря на навчальний рік.

 

     Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:
 

     оцінює результативність реалізації Державної базової програми
та хід якісного виконання програм розвитку,  виховання і  навчання
дітей по кожній віковій групі;

 

     розглядає       питання       удосконалення       організації
навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

 

     визначає план  роботи  дошкільного  навчального  закладу   та
педагогічне навантаження педагогічних працівників;

 

     затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
 

     обговорює питання    підвищення   кваліфікації   педагогічних
працівників,  розвитку їхньої творчої ініціативи,  впровадження  у
навчально-виховний    процес    досягнень   науки   і   передового
педагогічного досвіду;

 

     аналізує проведення   експериментальної    та    інноваційної
діяльності у дошкільному навчальному закладі;

 

     визначає шляхи  співпраці  дошкільного  навчального закладу з
сім'єю;

 

     розглядає питання  морального  та  матеріального   заохочення
працівників дошкільного навчального закладу;

 

     заслуховує звіти   педагогічних  працівників,  які  проходять
атестацію;

 

     затверджує план     підвищення     педагогічної     (фахової)
майстерності педагогічних працівників;

 

     розглядає інші  питання,  визначені  Положенням про дошкільні
навчальні заклади.

 

     3. Органом    громадського     самоврядування     дошкільного
навчального  закладу  є  загальні  збори  (конференція)  колективу
дошкільного навчального  закладу  та  батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють.

 

     Загальні збори  (конференція)  заслуховують  звіти  керівника
дошкільного навчального закладу з питань статутної  діяльності  та
дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності,  розглядають
питання    навчально-виховної,    методичної,    економічної     і
фінансово-господарської    діяльності    дошкільного   навчального
закладу.