м.Червоноград ЗДО ясла-садок №12
 
_

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

 

 

 

м. Червоноград

 

Т ериторія

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюдже- 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                                                                                                                                                                                          ДНЗ ЯС №12

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна, квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло

коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

>■ тому числі на рахунках в уст ановах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

22558,00

21000,00

-

-

1558,20

X

X

1385,20

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів га

дарунків

X

020

1558,00

X

X

X

1558,20

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, іцо перебувають у приватній власності фізичних або

  юридичних осіб

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного секгору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

X

040

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

X

050

 

X

X

 

 

X

X

X

X

Фінансування

X

060

21000,00

X

X

X

-

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

22558.00

X

X

X

X

21173,00

X

X

у тому числі: Поточні видатки

2000

080

22558,00

X

X

X

X

21173,00

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Отата прачі

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату п праці

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внкорстаннн товарів і послуг

2200

140

22558.00

X

X

X

X

21173.00

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

22258.00

X

X

X

X

21173,00

-

X

X

Медика мені и та перев'язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

 

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

300,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Ншіаткн па нідряджеїшя

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нмдатщ та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

\

Оплата комунальних послу,' та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання і водовідвелення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енерг осервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

,(<кпо мепня і розробки, окремі ніхооп по реалізації оершиеяих (регіональних/ програм

22.40

280

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Досліджений і розробки, окремі иачодії розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

22X1

290

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Окремі $а\оли по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів

22X2

300

-

X

\

X

\

-

-

\

\

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

310

-

X

\

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'я зань

2410

320

-

X

X

X

\

-

-

X

\

Обсчч гов\ вання зовнішніх боргових зобов'я гань

2420

330

-

\

\

\

\

-

-

X

\

Поточні трансфер (її

2600

. 340 •

-

X

\

. X

\

 

-

X

X

< 'убсндії та поточні трансферти підприємствам (\ стиш там, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти органам державного уп/нівління інших рівнів

2620

360

X

X

X

X

X

X

Поточні трансферти уряоам нюзехтих держ ав та міжна[хн)ним організаціям

2630

370

X

X

X

X

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Цитата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

('типсшіії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і пред метів <)овгострокового корнету, ванни

3110

450

-

X

X

X

X

*

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

 

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітатьне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітатьний ремонт інших об'єктів

31 32

510

-

X

X

X

~ ~ ' ч

-

-

X

X

Реконструкція та реставрацій

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонді (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконстру кція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам'яток культури, історії та архітекту ри

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

('творення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активні

.1160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферт

3200

580

 

\

X

X

........ X.........

-

-

X

X

Капітальні трансферт її підприємствам (\ становим, організаціям)

3210

590

*

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органа.і/ оер.жавного і п/хнития інших рівнів

3220

600

-

X

X

Х

X

*

-

X

X

Капітальні трансферти у}пккгм нипемних держав та мі.тліародиим організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитувашім

41 СЮ

630

-

X

X

X

X

.

-

X

X

На<>ання внутрішніх кредитів

41 10

640

-

X

X

X

X

.

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам.  

-

 

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів

-

 

......  

X

X

X

X

.

-

X

X

       Надання зовнішніх  кредитів

 

Х

 

X

X

X

X

-

-

X

X

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II

 

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 1 квартал 2018 року

Установа______________________________________________________________ Відділ    освіти         Червоноградської    міської  ради       Львівської області

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та наша відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредиту вання державного бюджету

 

 

06 Орган з питань освіти і науки.

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)___________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Дошкільний навчальний заклад "Ясла садок №12 (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих комбінованого типу" бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредиту вання для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосову ють програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна, квартальна, річна

— —Г " ............................................ —.................. 1.........

1 Іоказники

КІ-КВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік) 1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного період) (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

\

010

5319255,00 ,

1412405.00

-

141 1600.86

1409824,41

1776.45

\ тому числі:

ІІогочні видатки

2000

020

5319255,00

-

-

141 1600.86

1409824.41

1776.45

Оплата праці і нарахування на заробітну плазу

2100

030

4028200.00

-

-

106281 1.26

106281 1,26

1

Оплата праці

2110

040

3291000.00

871180.00

-

871179.20

871 179,20

-

Заробітна плата

2111

050

3291000.00

-

-

871 179.20

871 179,20

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

737200.00

191633.00

-

191632.06

191632.06

_

Викорстання товарів і послуг

2200

(180

1291040.00

-

-

348786,97

347013,15

1773.82

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

1 8970,00

-

-

250.00

250,00

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

2370,00

-

-

-

-

_

Продукти харчування

2230

110

399000.00

23300.00

-

22500.00

21755,10

744.90  

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

20250,00

-

-

6935,86

6682.68

253,18

Видатки на відрядження

2250

130

2550.00

-

-

830.00

828,37

1.63  

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

847100,00

318273,00

-

318271.11

3 1 7497.00

774,1 1

Оплата теплопостачання

2271

160

624500.00

-

-

276790,75

276047,12

743,63  

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

23900,00

-

-

2498,17

2474.02

24,1 5  

0плата ел е ктрое нергії  

2273

180

198700,00

-

-

38982,19

38975,86

6,33  

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних} програм

22X0

220

800,00

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки. окремі заходи розвитку по реалізації державних (ре гіон ал ь н и х) п ро і рам

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

800,00

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобюв 'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам держ авного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

27 К)

330

-

 

-

-

-

-

Стипендіі

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

Ції

Інші поточні видатки

2X00

360

15.00

-

-

2.63

-

2.63  

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основною капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальн ий ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкцій та реставрація

31-10

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

320(1

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам дер ж авного управління інших рівнів

3220

540

 

"

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та м і. ж паро дні їм ор, хм < і за ц іям

3230

550

 

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

41Ю

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

41 1 1

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

- .

-

-

.

Повнішій кредиту виші я

4200

62(1

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

8019,00

X

X

X

X

----------- ;------------------------- - ----------------------------------------------------

 Нерозподілені видатки

9000

650

 

-

-

-

-

-

І Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів Начальник

 

Начальник              І.І.Гомонко

Головинй бухгалтер  М.М.Грушевська

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок видатків на утримання ДНЗ №12 на 2018р

 

Січень-

грудень

Матеріальна

допомога

Г рошова винагорода

Заміна

Індексація

Разом

3 100 797

128 305

12 269

34 109

15 520

3 291 000

 

Фонд зарплати на рік - 3 100 797 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення- 128 305 грн.

Грошова винагорода педагогам- 12 269 грн.

Заміна -34 109 грн.

Індексація - 15 520 грн.

Разом на рік - 3 291000 грн.

2.                    Нарахування на зарплату' (КЕКВ 2120) - 22.4% - 737 200 грн.

3.                    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 18 970 грн.

-                      Миючі засоби - 5 520 грн. (травень)

-                      Хлорне вапно - 2 760 грн. (травень)

-                      Деззасоби - 2 760 грн. (травень)

-                      Бланки - 3 460 грн. (травень)

-                      Журнали - 970 грн. (травень)

-                      Вогнегасники - 2 800 грн. (березень)

-                      Евакуаційне освітлення з покажчиком "ВИХІД" - 400 грн. (лютий)

-                      Подарунки дітям-сиротам - 300 грн. (листопад)

4.                    Медикаменти (КЕКВ 2220) - 2 370 грн

5.                    Продукти харчування (КЕКВ 2230) - 399 000 грн

6.                    Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 20 250 грн.

Послуги зв’язку , оренда модемів - 3 320 грн.

Повірка вогнегасників - 1 200 грн. (липень)

Встановлення приладів електричної енергії - 3 750 грн. (січень)

Аварійно-ремонтні роботи - 3 000 грн. (червень)

Страхування дітей-сиріт - 80 грн.

Проведення замірів опору ізоляції електромереж - 800 грн. (липень)

Проведення інструментальних замірів та лабораторних досліджень - 2 500 грн (липень) Інші комунальні послуги (дератизація) - 2 300 грн.

Інші комунальні послуги (сміття) - 3 300 грн.

7.                   Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 2 550 грн.

Відрядження - 2 550 грн.

 

8.                   Комунальні послу ги (КЕКВ 2270)- 847 100 грн.

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

624 500

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

23 900

2273

Оплата електроенергії

198 700

 

 

9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 800 грн.

Курси цивільного захисту - 800 грн.

ІО.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 15 грн.

Оплата рентної плати за спеціальне використання води - 15 грн.

 

Всього видатків на 2018 рік - 5 319 255 грн..

 

 

Директор   В.М.Романюк Головний бухгалтер-

М.М. Грушевська

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)


Звіт

 

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

за 2017 рік

Установа__________________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

010 Орган з питань освіти і науки.

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради)______________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Дошкільний навчальний заклад "Ясла - садок N912 (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих комбінованого типу" бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичністьімісячна,, квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

 

Затверджено на звітний період (рік) 1

Залишок

на

початок

звітного

року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

4726346,00

4726346,00

-

4638460,68

4638460,68

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

4726346,00

-

-

4638460,68

4638460,68

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

3910200,00

-

-

3850876,32

3850876,32

-

Оплата праці

2110

040

3196000,00

3196000,00

-

3152964,42

3152964,42

-

Заробітна плата

2111

050

3196000,00

-

-

3152964,42

3152964,42

-

1 рошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

.

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

714200,00

714200.00

-

697911,90

697911.90

-

Викорстання товарів і послуг

2200

080

816125,00

-

-

787584,36

787584,36

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

16800,00

-

-

14619,10

14619,10

-

Медикаменти та перев ’язувальні матеріали

2220

100

1020,00

1020,00

-

1020,00

1020.00

 

Продукти харчування

2230

110

283800,00

283800,00

-

283763,55

283763,55

_

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

13340,00

-

-

12474,22

12474,22

_

Видатки на відрядження

2250

130

3740,00

-

-

3734,84

3734,84

_

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

_

_

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

495730,00

495730,00

-

470282,25

470282,25

_

Оплата теплопостачання

2271

160

328700,00

-

-

305175,75

305175,75

_

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

18040,00

-

-

18003,04

18003,04

_

Оплата електроенергії

2273

180

148990,00

-

-

147103,46

147103,46

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

1695,00

-

-

1690,40

1690,40

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

1695,00

1695,00

-

1690,40

1690,40

-

Обслуговування боргових зобов'язані,

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

21,00

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового.фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

 

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підпри ємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземним держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

33901,00

X

X

X

X

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

Начальник                                                       І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                      М.М.Грушевська

додаток З

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт  про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д, №4-2м)

на 1 січня 2018р.

Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області

м. Червоноград

 

Територія________________________________________

420 Орган місцевого самоврядування

 

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджс 010 Орган з питань освіти і науки, молоді (відділ освіти Червоноградської міської ради) Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової                                                   1011010                                                                                                                                                                                             Дошкільна     освіта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ДНЗ Я/С  12

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: місячна^ квартальна, річна

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Надходження коштів - усього

X

010

78267,11

-

-

-

78267,11

X

X

21000,00

-

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

78267,11

X

X

X

78267,11

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X

030

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

330

.

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

X

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

 

X

X

X

X

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

 

X

X

X

X

-

 

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

510

38000,00

X

X

X

X

17000,00

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

X

X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

■ .

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

,

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам,установам, організаціям . 

4112

660

-

X

X

X

X

-

і

X

X

Надання інщих внутрішніх коштів 

4113

670

.

X

X

X

X

-

-

X

X

 

4200

680

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання  інших внутрішніх коштів

4210

690 

 

X

X

X

X

-

-

X

X

Начальник                                                                                        І.І.Гомонко

Головний  бухгалтер                                                                       М.М.Грушевська

 

 

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звтності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу І!)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м) за 2017 р.

02144482 "4611800000 420

 

Коди

Установа___________________________________ Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області________________________________________ за      єдрпоу

Територія__________________________________ м.Червоноград__________________________________________________________________________________ за    КОАТУУ

Організаційно - правова форма господарювання__________________ 420     Орган місцевого самоврядування_______________________________________ за когк>г

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________________________

Код та назва типової "відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих 010 Орган з питань освіти і науки. ІйолодіІВІдділ

бюджетів _                _          _________________________________________________________ освіти Червоноградської міської ради)____________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)*____________________________________________________________ 1011010 Дошкільна освіта Дошкільний навчальний заклад "Ясл* - садок № комбінованого типу*'

Періодичність місячна, квартальна, річна.                                                                                                                              Я\С № 12

Одиниця виміру: грн.коп

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверд жен о на звітний рік

Залишок на початок звіт ного року

Перера­

ховано

зали­

Отримало

залишок

Надійшло коштів за звітний

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

усього

у тому числі на рахунках в

шок

 

період (рік)

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

 

банків

 

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості нагального фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

у тому числі перераховані :< рахунків в установах банків

 

 

і

2

3

4

5

6

7

8

9

Ю

11

12

13

14

15

Надходження кіптів усього

X

010

602908,08

1284,15

-

 

 

601622,99

X

X

X

X

4712,86

 

і* послуги що налаються бюджетними установами ЗГІДНО 3 і\ основною діяльністю

X

020

589604,00

X

X

X

X

589604,01

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

.

X

X

X

X

.

X

X

X

X

Х_ _

X

іШшЬрЙш

X

040

7268,00

X

X

X

X

7267,05

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна»

X

050

4751,93

X

X

X

X

4751,93

X

X

X

X

X

X

Фінансування

X

060

1284,15

X

X

X

X

X

X

X

X

... X.............

X

X

Видатки - усього

X

0'0

602908,08

X

X

X

X

X

Г 598194,28

 

 

 

X

X

 
 

 

 

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт І розділу II)

 

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-Зм) за 2017 р

 

 

 

Вдділ освіти Чсрвоноградської міської ради Львівської області

 

м. Червоноград

 

 

Організаційно-правова форма господарювання 420 Орган місцевого самоврядування

Код та наша відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та наша програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та на ша типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів____________________________

молоді (відділ освіти Чсрвоноградської міської ради)________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/*Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність:місячна. квартальна, річна

010 Орган з питань освіти і науки.

Дошкільний навчальний заклад "Ясла - садок № 12 комбінованого типу"

І Іоказники

К.ЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)І

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в

установах

банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах бан кі в

усього

у тому числі на рахунках в установах банкі в

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

11

12

ІЗ

Видатки та наданим кредитів - усього

X

010

250000,00

250000.00

-

-

 

249986.00

249986,00

-

-

 

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

210(1

030

 

-

-

-

 

-

 

 

 

 

оплата праці

2/10

040

 

-

-

-

 

-

 

 

 

 

Заробітна плата

21 11

050

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

  Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

(160

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

Нарахування на опіату праці

2/20

070

 

-

-

-

 

-

-

 

 

-

Викорстання товарів і послуг

2200

084»

-

-

-

-

 

-

 

 

 

 

Предмети, матеріали. обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

 

 

-

 

-

 

Медикаменти та перев" язуваліьні матеріали

2220

10(1

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

-

-

-

-

-

-

-

.

.

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

.

-

.

.

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

.

_

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

 

.

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

 

-

-

-

-

.

-

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

170

-

-

-

 

 

-

.

.

.

.

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплате енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

дослідження і розробки. окремі заходи по реалізації державних (регіонал)  програм

22X0

220

 

-

 

-

-

-

-

 

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

 

-

-

 

-

-

-

 

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заході в розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

-

 

-

 

-

-

-

-

-

.

Обслуговування зовнішніх борг ових зобов’язань

242»

270

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям/

2610

290

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти органам дер ж авного управління інших рівнів

2620

300

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

 

-

-

 

-

-

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

320

 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

 

-

-

 

 

 

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

 

 

 

-

 

-

-

-

-

-

Інші поточні вилатки

2800

360

-

 

 

 

 

 

-

 

-

 

Капітальні видатки

3000

370

250000.00

-

-

 

 

249986.00

249986,00

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

380

250000,00

-

-

 

-

249986,00

249986.00

-

-

 

Придбання обладнання і преометів довгострокового користування

31/0

390

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

і .

Капітальний  ремонт

3130

430

250000.00

-

-

-

-

249986.00

249986,00

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

250000.00

-

-

-

 

249986.00

249986,00

-

-

 

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

 

 

-

-

 

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

314!

47(1

 

-

 

 

 

-

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

 

-

-

 

 

-

-

 

-

 

Капітальні трансферти

3200

520

-

.

_

_

_

_

_

 

 

 

Капітальні трансферти підпри смствам іустановам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземни м держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

 

-

-

-

-

 

 

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

 

-

 

-

_

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

.

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4/10

580

-

-

-

-

-

-

-

_

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

41 1 1

590

 

-

-

-

-

-

_

_

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

41 12

600

 

-

-

-

-

-

_

_

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

41 ІЗ

610

-

-

-

 

-

-

_

_

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

.

-

-

_

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

-/2/0

630

-

-

-

-

-

-

_

 

 

 

Інші видатки

5000

640

X

  250000,00

 х

X

X

X

X

X

X

X

 

Начальник                                                         І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                         М.М.Грушевська

Затверджено      
          Начальник відділу освіти   
                                                            І.І.Гомонко        
           "_10_"   січня 2017    
                М.П.  
      РОЗРАХУНОК        
      доходів і видатків    ДНЗ я/с № 12 комбінованого типу  
      на 2017 рік (спеціальний фонд)      
                   
ДОХОДИ:                  
 - плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю    
      -25010100          
групи кількість сума (грн.)  Сума доходів на 2017 рік , грн.           
  дітоднів батьківської           
    плати за 1 день          
      691 200 691 200          
ясельні 6200 14,4 89 280            
50% 400 7,2 2 880            
садові 30000 19,2 576 000            
50% 2400 9,6 23 040            
                   
-плата за оренду майна бюджетних установ       -25010300    
Орендар Орендна Очік.індекс Всього Плата  ПДВ РАЗОМ К-сть Сума  
  плата за інфляц   за     міс. доходів за РАЗОМ
  місяць, грн. 2017р   землю       12міс. грн. грн.
ПП Поліванова Я.Г. 165,55 1                165,55 482,71 129,65 777,91 8,5 6612,25 6620
                   
бюджет розвитку             41000 грн.
                   
  РАЗОМ ДОХОДІВ           738 820 грн.
                   
ВИДАТКИ :                  
                   
1.Предмети, матеріа -                           ли, обладнання та інвентар  КЕКВ 2210  1420 грн. в т.ч.        
папір     310            
вироби гумові     200            
посуд     334            
миючі засоби     376            
вапно     200            
                   
                   
2.Інші поточні видатки КЕКВ 2800 5200 грн.          
                   
3.Продукти харчування  КЕКВ 2230  691200 грн.          
                   
4.Капітальний ремонт інших обєктів КЕКВ 3132  41000 грн.          
(мікропроекти)                
                   
                   
                   
                   
                   
Разом видатків    738 820 грн.          
                   
                   
Завідувач            В.М.Романюк    
Головний бухгалтер         М.М.Грушевська  
                   

 

 

 

 

 

 

 

    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
 
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 3284200,00 2638216,39  
2120 Нарахування на оплату праці 736200,00 586058,70  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 16800,00 14430,00  
2220 Медикаменти 1020,00 510,00  
2230 Продукти харчування 283100,00 160741,79  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 15150,00 10336,09  
2250 Видатки на відрядження 4140,00 3734,84  
2271 Оплата теплопостачання 412100,00 150298,30  
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 27700,00 12976,55  
2273 Оплата електроенергії 177190,00 111933,24  
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
1695,00 1690,40  
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00  
2800 Інші поточні видатки 21,00 0,00  
         
  Разом 4959316,00 3690926,30  
         
  Бюджет розвитку      
3110 Обладнання довгострокового користування      
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 250000,00 157789,00  
         
  Разом 250000,00 157789,00  
         
         
         
  Благодійні внески      
    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 17000,00 17000,00 17000,00
         
  Разом 17000,00 17000,00 17000,00
         
         
         
  Дарунки      
    План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.) Касові видатки
 станом на 01.11.2017р.
Надходження
коштів
  я/с №12      
КЕКВ   Сума Сума  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 23072,00 23072,11 23072,11
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1500,00 1500,00 1500,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 24572,00 24572,11 24572,11
         
         
         
  Касові видатки станом на 01.11.2017р. (від оренди майна та батьківська плата)
         
        Надійшло
  я/с №12 План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.)    
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1781,15 200,00 1459,77
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 602039,00 470371,78 474535,21
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00 0,00 0,00
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 5781,00 3552,64 4475,46
         
  Разом 609601,15 474124,42 480470,44
         
  Придбання      
3110 Обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0
         
  Разом 0,00 0,00 0,00
         
         
  Касові видатки станом на 01.11.2017р. (від реалізації майна)  
         
        Надійшло
  я/с №12 План асигнувань на 2017 рік (станом на 01.11.2017р.)    
КЕКВ   Сума Сума  
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 158,37 29,50 158,37
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
0,00 0,00 0,00
2730 Інші поточні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,06 0,06 0,06
         
  Разом 158,43 29,56 158,43
         
  Придбання      
3110 Обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00 0,00 0,00
         
  Разом 0,00 0,00 0,00
         
         

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

10.01.2017р.

М. П.

РОЗРАХУНОК

видатків на утримання я/с №12

на 2017 рік

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110)- 3 251 100 грн.

Січень-квітень

Травень-листопад

Грудень

Матеріальна допомога

Грошова винагорода

Заміна

Індексація

Разом

994 302

1 796 225

264 036

116 259

55 443

22 348

2 487

3 251 100

 

-          Фонд зарплати на рік –  3 054 563 грн.

-          Матеріальна допомога на оздоровлення- 116 259 грн.

-          Грошова винагорода педагогам- 55 443 грн.

-          Заміна – 22 348 грн.

-          Індексація – 2 487 грн.

-          Разом на рік  -  3 251 100 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) – 22,3% – 724 800 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210)- 9 370 грн.

- Миючі засоби – 2 760 грн.

- Хлорне вапно – 2 760 грн.

- Журнали – 650 грн.

- Бланки – 2 500 грн.

- Спиртові дозатори – 500 грн.

- Подарунки дітям-сиротам – 200 грн.

 

4.  Медикаменти (КЕКВ 2220) – 1 020 грн

 

5.  Продукти харчування (КЕКВ 2230) – 283 100 грн

 

6. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240)- 16 780 грн.

-          Послуги зв’язку, оренда модемів – 2 100 грн.

-          Повірка вогнегасників – 1 000 грн.

-          Повірка пожежних гідрантів та рукавів – 300 грн.

-          Повірка теплових лічильників – 3 000 грн.

-          Аварійно-ремонтні роботи – 1 100 грн.

-          Ремонт кухонного обладнання – 1 000 грн.

-          Страхування дітей-сиріт – 80 грн.

-          Інші комунальні послуги (дератизація) – 2 500 грн.

-          Інші комунальні послуги (сміття) – 5 700 грн.

 

7.Видатки на відрядження (КЕКВ 2250)- 1 980 грн.

-          Відрядження – 1 980 грн.

 

8.Комунальні послуги (КЕКВ 2270)- 476 000 грн.

 

КЕКВ

Назва

Всього, грн.

2271

Оплата теплопостачання

329 700

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

22 800

2273

Оплата електроенергії

123 500

 

9.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ-2282)- 1 250 грн.

-          Курси цивільного захисту – 1 250 грн.

 

10.Інші поточні видатки (КЕКВ-2800)- 21 грн.

-          Оплата рентної плати за спеціальне використання води – 21 грн.

 

Всього видатків на 2017 рік -  4 765 421 грн..

 

Завідувач я/с №12                                                                   В.М.Романюк

 

Головний бухгалтер                                                                    М.М. Грушевська

 

 

Івасько В.С.

2-14-19